درخواست مرخصی

رانندگان گرامی در صورت درخواست مرخصی بیش از سه روز باید به سازمان مراجعه فرمایید.

توجه: کد تاکسی باید بدون ممیز وارد شود.
کد تاکسی:    
شماره ملی: