ثبت آگهی فروش تاکسی

هرگونه خرید و فروش از طریق سازمان حمل و نقل همگانی مشکین شهر قابل اعتبار می باشد. جهت طی مراحل اداری به کارشناس ثبت معاملات مراجه نمایید.

لیست آگهی های فروش تاکسی